Orbis Cannabis realizuje projekty unijne, z działania “Współpraca” ARIMR

Obecność na rynku konopnym.

Orbis Cannabis Spółka z o.o. od pierwszego roku swojej działalności jest obecna na rynku konopnym. Występuje tam, jako doradca, pionier nowych rozwiązań, mających na celu wsparcie tworzących się i rosnących inwestycji na tym rynku. Staliśmy się również partner konsorcjów. Ich celem jest wzmacnianie potencjału, jaki obecnie jest odkrywany w konopi, jako surowcu, czy produktu.

Od 2020 r. Orbis Cannabis Sp. z o.o. stała się partnerem doradczym w pięciu grupach operacyjnych i liderem w dwóch. To zaś ma na celu stworzenie innowacyjnych lub znacznie udoskonalonych produktów lub technologii. Praca nad tego typu rozwiązaniami ma na celu ulepszanie i wzmacnianie potencjału, jaki drzemie w rolnictwie.

Innowacja – czym jest.

Innowacja oznacza ciąg czynności, których celem jest wytworzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych oraz marketingowych.

Do ekonomii termin „innowacja” wprowadził J. A. Schumpeter, opisując tym samym pięć przypadków występowania innowacji. Są nimi:

 • Stworzenie nowego produktu;
 • Zastosowanie nowej technologii, metody produkcji,
 • Stworzenie nowego rynku zbytu,
 • Pozyskanie nieznanych dotąd surowców,
 • Reorganizacje określonej gałęzi gospodarki.

Europejska Polityka innowacyjna ma swoje podstawy prawne w dwóch niezmiernie ważnych dokumentach, są to:

 • Traktat o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, Tytuł: „Badania i rozwój techniczny”,
 • “Zielona Księga Innowacji” (“Green Paper on Innovation”)

Podstawą legislacyjną ogólnej polityki przemysłowej Unii Europejskiej jest art. 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który stanowi, iż „Unia i państwa członkowskie czuwają nad zapewnieniem warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Unii”.

Podstawą prawną polityki Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego są art. 179-190 TFUE. Głównym zaś instrumentem unijnej polityki w zakresie badań i rozwoju technologicznego jest wieloletni program ramowy, w którym określono cele, priorytety oraz pakiet pomocy finansowej na okres kilku lat. W tym aspekcie Parlament Europejski oraz Rada przyjmują programy ramowe w zakresie badań i rozwoju technologicznego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po zasięgnięciu opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Polska w dobie innowacyjności.

W 2020 r. Polska stawia jeszcze mocniej na innowacyjność. Wyrazem tego są programy wsparcia i pomocy finansowej na rzecz tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów i technologii również z zakresu rolnictwa, w tym m.in. działanie „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór rozpoczął się w dniu 13 stycznia 2020 r. i potrwa do 21 lutego 2020 r.

Wspomniane powyżej wsparcie odnosi się do tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji. Zakres to stworzenie:

 •  nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
  •    nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz tworzenie, lub
  •    tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Orbis Cannabis Sp. z o.o. dostrzegło ten potencjał i potrzebę. Dlatego rozpoczęliśmy nowy rozdział pomocy inwestorom przy udziale m.in. w działaniu “Współpraca”.